INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MYORGANIQ SP. Z O.O.


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest spółka MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ulicy Tysiąclecia 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561011, REGON: 361649637, NIP: 7792431729.

W treści poniższego komunikatu znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych związanych z zawarciem i wykonaniem umów o świadczenie przez Spółkę usług fitness, oraz przysługujących Państwu prawach związanych z tym przetwarzaniem. W zakresie przetwarzania danych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.organicfitness.pl, wszelkie informacje znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod tym adresem: https://organicfitness.pl/.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych będą mogli Państwo skontaktować się z naszym pracownikiem drogą mailową, pod adresem ado@organicfitness.pl. Z chęcią udzielimy Państwu dodatkowych informacji oraz pomożemy rozwiać ewentualne wątpliwości.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Podstawowym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy korzystania z usług klubu, które odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym przypadku podanie przez Państwa danych jest konieczne, są one bowiem niezbędne do zawarcia oraz późniejszego wykonania umowy korzystania z usług klubu. W szczególności, Państwa dane będą przez nas wykorzystywane do zawarcia umowy, weryfikacji uprawnień do wejścia do klubu, przetwarzania płatności, wypełnienia naszych obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych, jak również do kontaktu z Państwem w sprawach związanych z umową, takich jak np. zmiana jej postanowień czy zmiana organizacji czy zasad funkcjonowania klubu. Przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach konta Klubowicza i dostarczania dla Państwa poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach tego konta, jak również w celu realizacji usługi Newsletter.

Powyższy cel nie jest oczywiście jedynym, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe, są one bowiem wykorzystywane również do ułożenia odpowiedniego planu treningowego, w tym w szczególności dostosowania ćwiczeń do potrzeb oraz stanu zdrowia Klienta, a także w innych celach, w tym w ramach świadczenia dodatkowych usług przez Spółkę czy też zweryfikowania możliwości skorzystania z usług Klubu poza limitami określonymi w przepisach, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie przetwarzanie. W takim wypadku ma to jednak miejsce dopiero po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej i wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym ze wskazanych wyżej, konkretnie określonych celów i odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub – w przypadku danych szczególnych kategorii, na przykład danych o stanie zdrowia, w tym o przejściu pełnego cyklu szczepień – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili cofnięta, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, które toczyło się przed cofnięciem tej zgody. Podanie danych w celach objętych zgodą jest dobrowolne.

W niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń, marketing świadczonych przez nas usług oraz analiza ich jakości, a także marketingu naszych partnerów (np. będących współorganizatorami naszych wydarzeń). W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes jest także podstawą do przetwarzania danych zawodników klubu sportowego przeciągania liny, prowadzonego przez administratora – dane zawodników przetwarzane są przede wszystkim w celu wypełniania zadań klubu, w tym organizowania treningów i zawodów. Nasz uzasadniony interes jest również podstawą do prowadzenia przez nas monitoringu wizyjnego przestrzeni wewnątrz klubów (z wyjątkiem klubu Organic Fitness Rondo i klubu Organic Fitness Stargard, w których monitoring nie jest prowadzony), przy czym nie są monitorowane szatnie, pomieszczenia sanitarne, miejsca spożywania posiłków. Celem prowadzonego monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona mienia. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy też dane dla celów archiwalnych, dochodzenia, ustalania i obrony przed roszczeniami, a także dla zapewnienie rozliczalności administratora – w tym przypadku naszym uzasadnionym interesem jest konieczność zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, a także na wypadek wystąpienia sporów.

Przetwarzanie danych dla celów realizacji uzasadnionych interesów administratora nie narusza nadrzędnych interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. Komu mogą być przekazywane Państwa dane osobowe?

 • kancelarii prawnej,
 • operatorom pocztowym,
 • podmiotom zajmującym się obsługą płatności za korzystanie z naszych usług,
 • podmiotom zajmującym się obsługą wysyłki newslettera – w przypadku, gdy wyrazili Państwo chęć jego otrzymywania,
 • podmiotom zajmującym się obsługą księgową,
 • podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem naszych systemów informatycznych oraz serwisów internetowych,
 • Polskiemu Związkowi Przeciągania Liny – w przypadku, gdy są Państwo zawodnikami naszego klubu sportowego przeciągania liny,
 • dostawcom usług hostingu oraz podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną administratora,
 • dostawcom i operatorom monitoringu wizyjnego,
 • w przypadku korzystania z konta Klubowicza lub ze strony internetowej lub stron na portalach społecznościowych administratora – dane mogą być przekazywane do lub bezpośrednio pozyskiwane przez dostawców plików cookies, wtyczek i innych narzędzi analitycznych i społecznościowych; więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności oraz w politykach i informacjach dotyczących przetwarzania danych udostępnianych przez dostawców platform i narzędzi społecznościowych.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 • dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zawartej z Państwem umowy przetwarzać będziemy przez cały okres jej trwania, a po jego upływie przez okres niezbędny ze względu na przepisy rachunkowe i podatkowe oraz bieg terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 • dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzać będziemy przez okres jej ważności (do czasu jej odwołania bądź przez okres, na który została wyrażona),
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – do czasu, gdy obowiązki w tym zakresie będą ciążyć na administratorze,
 • dane osobowe przetwarzane celem podejmowania działań marketingowych w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu przestaną być przetwarzane w przypadku, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania,
 • posiadane przez Administratora dane osobowe tych z Państwa, którzy chcą otrzymywać od Administatora komunikaty marketingowe mogą być wykorzystywane w celu lepszego dopasowania do niego tych komunikatów marketingowych, w tym poprzez profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które jednak nie będzie wywoływało skutków prawnych lub w inny sposób istotnie wpływało na Użytkownika. dane osobowe zawarte na nagraniach z monitoringu przechowywać będziemy przez okres 14 dni,
 • w celu zapewnienia rozliczalności administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych, spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia przez administratora przeprowadzenia kontroli przez organy publiczne,
 • dla celów archiwalnych, dochodzenia, ustalania i obrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, a także na wypadek wystąpienia sporów,
 • dane osobowe przetwarzane celem podejmowania innych działań w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu przestaną być przetwarzane w przypadku, gdy zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec ich przetwarzania lub do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania, na przykład upływu czasu przedawnienia roszczeń,
 • nie będziemy przetwarzać danych osobowych dłużej, niż to niezbędne do realizacji celu przetwarzania, zapewnienia rozliczalności administratora lub dla dochodzenia, ustalania lub obrony przed roszczeniami.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać w następujących sytuacjach:

 • w odniesieniu do żądania dostępu – gdy oczekują Państwo informacji, czy administrator przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mogą Państwo żądać dostępu do nich oraz informacji, takich jak m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, jak również kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w przypadku gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia określonych roszczeń; gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem, a jednocześnie przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • w odniesieniu do prawa sprzeciwu – gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli, natomiast gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu, sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia;
 • w odniesieniu do prawa do cofnięcia zgody – przysługuje w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Niektóre wskazane wyżej prawa przysługują Państwu w zależności od podstawy prawnej, na której oparte jest przetwarzanie Państwa danych lub skorzystanie z nich wymaga spełnienia szczególnych przesłanek określonych przepisami.

Celem realizacji praw określonych powyżej, mogą Państwo skontaktować się z administratorem pisemnie na adres ul. Tysiąclecia 17, 62-020 Swarzędz, na adres e-mail: ado@organicfitness.pl lub powiadomić administratora telefonicznie pod numerem: 884 940 010. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, administrator może prosić o potwierdzenie żądania pisemnie lub elektronicznie.

Mają Państwo nadto prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez administratora w celach związanych ze świadczeniem usług fitness nie są przekazywane do państw trzecich. Do transferu może dochodzić w ramach założenia konta Klubowicza lub korzystania ze strony internetowej lub stron na portalach społecznościowych administratora, jak również w ramach obsługi serwisowej usługi hostingu, z jakiej korzystamy.

Informujemy również, iż Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 1 lutego 2022 r.