Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej organicfitness.pl (dalej: Serwis), administrowanej przez Administratora Danych Osobowych (ADO) – spółkę MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ul. Tysiąclecia 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561011, posiadającą NIP: 7792431729 oraz REGON: 361649637 (dalej: Administrator, Spółka).

Administrator dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).§1. Zasady przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne może uniemożliwić jednak skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być przekazywane:
  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  • podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej,
  • dostawcom usług hostingu,
  • operatorowi systemu płatności on-line – w zakresie niezbędnym do realizacji płatności,
  • podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu obsługi systemu zawierania umów online oraz obsługi indywidualnych kont Użytkowników,
  • innym osobom i podmiotom, z którymi Administrator współpracuje, w szczególności firmom księgowym, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 5. Administrator przechowuje dane Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane tj.:
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – najdłużej do chwili wycofania zgody przez Użytkownika,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy, z uwzględnieniem ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń oraz terminów wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych,
  • w celu zapewnienia rozliczalności administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych, spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia przez administratora przeprowadzenia kontroli przez organy publiczne,
  • dla celów archiwalnych, dochodzenia, ustalania i obrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, a także na wypadek wystąpienia sporów,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – do czasu, gdy obowiązki w tym zakresie będą ciążyć na administratorze,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego Administratora – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


§2. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z Serwisu

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników odwiedzających stronę internetową Administratora dostępną pod adresem www.organicfitness.pl (dalej: „Serwis”).
 2. W czasie przeglądania Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Dane te obejmują informacje takie jak np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 3. Dane osobowe przetwarzane są także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dostosowanie strony internetowej organicfitness.pl do potrzeb Użytkowników. W tym przypadku przetwarzanie prowadzone jest w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


§3. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z usług

 1. Administrator za pomocą Serwisu może świadczyć różnego rodzaju usługi, co może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (to jest dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub dla podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą), lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie w sytuacjach, w których nie znajdzie zastosowanie przesłanka umowy, to jest osoba kontaktująca się z administratorem nie jest stroną umowy z nim lub komunikacja nie dotyczy łączącej strony umowy, a take zgodnie z ust. 8 poniżej). W celu skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  − imię i nazwisko,
  − adres e-mail,
  − numer telefonu,
  − treść wiadomości.
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu wyrażenia zainteresowania usługą „Dobry Start” przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w szczególności w celu przedstawienia Użytkownikowi warunków korzystania z usługi oraz ustalenia terminu spotkania w wybranym przez Użytkownika Klubie Organic Fitness. W celu wysłania formularza zainteresowania usługą „Dobry Start” niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  − imię i nazwisko,
  − adres e-mail,
  − numer telefonu.

  Opcjonalnie, Użytkownik może podać dodatkowo następujące dane, które pozwolą spersonalizować usługę „Dobry Start”:
  − Ocena aktywności fizycznej w skali 1 – 10,
  − Informacja o wcześniejszym korzystaniu z usług klubów fitness,
  − Cel związany z treningiem.

  Z uwagi na to, że przedmiotem usługi „Dobry Start” jest dokonanie oceny sprawności ruchowej, postępów w osiąganiu celów i przygotowanie fachowych rekomendacji i zaleceń dla Użytkownika, dla prawidłowej realizacji usługi, po zawarciu umowy, zbierane są dane dotyczące kondycji fizycznej, zdrowia oraz odżywiania oraz czynników środowiskowych. Podstawą zbierania danych dotyczących zdrowia jest zgoda, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. W pozostałym zakresie są one zbierane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z ust. 8 poniżej).
 4. W przypadku chęci skorzystania z usługi Newsletter, niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  − imię,
  − adres e-mail.

  Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu zapisu na Newsletter są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (to jest dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub dla podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z ust. 8 poniżej).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe również w celu umożliwienia Użytkownikom zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy korzystania z usług Klubu oraz Umowy korzystania z usług online (dalej: Umowa). Do przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  − imię i nazwisko,
  − adres e-mail,
  − numer telefonu komórkowego,
  − numer PESEL, a w przypadku cudzoziemców – płeć i data urodzenia,
  − adres zamieszkania,
  − numer NIP (opcjonalnie).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia Użytkownikom zawarcia Umowy oraz jej prawidłowej realizacji (w szczególności udostępnienia poszczególnych funkcjonalności takich jak na przykład zapisy na zajęcia grupowe poprzez indywidualne konta Użytkowników). Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu zawarcia oraz realizacji Umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, zgodnie z ust. 8 poniżej).
 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie od Administratora komunikatów o treści marketingowej dotyczących towarów, usług, ofert i promocji Administratora oraz jego partnerów (np. będących współorganizatorami wydarzeń organizowanych przez Administratora), dane osobowe Użytkownika, w tym w szczególności dane kontaktowe służące do prowadzenia oczekiwanej przez Użytkownika komunikacji, przetwarzana są przez Administratora na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie marketingu własnych towarów i usług, a także zgodnie z ust. 8 poniżej. Administrator może wykorzystywać posiadane przez siebie dane osobowe Użytkownika w celu lepszego dopasowania do niego komunikatów marketingowych, w tym poprzez profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które jednak nie będzie wywoływało skutków prawnych lub w inny sposób istotnie wpływało na Użytkownika. Administrator podejmuje te działania także na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 7. Dodatkowo, poza głównymi celami przetwarzania Państwa danych osobowych, określonymi szczegółowo w niniejszej Polityce prywatności, może okazać się niezbędne przetwarzanie danych także dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy też dane dla celów archiwalnych, dochodzenia, ustalania i obrony przed roszczeniami, a także dla zapewnienie rozliczalności administratora – w tym przypadku naszym uzasadnionym interesem jest konieczność zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, a także na wypadek wystąpienia sporów.


§4. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:

  a) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  b) Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

  c) Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  d) Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  − dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  − osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  − osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  − dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  − dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  − dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  − osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  − przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  − Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  − osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  f) Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  − przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  − przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  h) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – podstawa prawa art. 21 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), w tym profilowania na podstawie tego przepisu. Po złożeniu sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych w tym celu.

  i) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – podstawa prawa art. 77 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 lit. a – h powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: ado@organicfitness.pl lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: 884 940 010.


§5. Informacje w formularzach

 1. Strona internetowa Administratora dostępna pod adresem https://organicfitness.pl/ (dalej: „Serwis”) korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis (dalej: „Użytkownika”) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  − tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  − określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www.


§6. Zabezpieczenie danych

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.


§7. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej organicfitness.pl.Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 2 stycznia 2022 r.