Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej organicfitness.pl (dalej: Serwis), administrowanej przez Administratora Danych Osobowych (ADO) – spółkę MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ul. Tysiąclecia 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561011, posiadającą NIP: 7792431729 oraz REGON: 361649637 (dalej: Administrator, Spółka).

Administrator dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Zakres i sposób przetwarzania danych

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  – Imię i nazwisko,
  – Adres e-mail,
  – Numer telefonu.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników strony, podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia jednak skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe również w celu umożliwienia Użytkownikom rejestracji w Serwisie oraz zawarcia za jego pośrednictwem Umowy korzystania z usług Klubu (dalej: Umowa). Do przeprowadzenia procesu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:
  – Imie i nazwisko,
  – Adres e-mail,
  – Numer telefonu komórkowego,
  – Numer PESEL,
  – Adres zamieszkania.W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia Użytkownikom zawarcia Umowy oraz korzystania z oferowanych przez Serwis funkcjonalności. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu realizacji Umowy.
 1. Dane osobowe przetwarzane są także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dostosowanie strony internetowej organicfitness.pl do potrzeb Użytkowników. W tym przypadku przetwarzanie prowadzone jest w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 1. W czasie przeglądania strony internetowej organicfitness.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) innym osobom i podmiotom – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą,
  c) podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej,
  d) Operatorowi systemu płatności on-line – ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
  (SP. Z O. O. O WYZNACZONYM PRZEDMIOCIE DZIAŁALNOŚCI) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie
  (ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, KRS 0000287836, posiadającemu NIP: 2090000825, będącemu podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC, a w szczególności:
  – imię i nazwisko,
  – adres poczty elektronicznej,
  – numer telefonu.
 1. Administrator przechowuje dane uzyskane za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane tj.:
  a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – najdłużej do chwili wycofania zgody przez Użytkownika,
  b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy, z uwzględnieniem ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń oraz terminów wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych,
  c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:

 

a) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

 

b) Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

 

c) Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

d) Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODOOsoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie

Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający

 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

f) Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: ado@organicfitness.pl. lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: +48 884 940 039

 

Pliki cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; o określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 2. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 1. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 1. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www
 1. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

– Internet Explorer

– Chrome

– Safari

– Firefox

– Opera

– Android

– Safari (iOS)

– Windows Phone

– Blackberry

 

Zabezpieczenie danych

 

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej organicfitness.pl .