POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z
korzystaniem ze strony internetowej organicfitness.pl (dalej: Serwis), administrowanej przez Administratora Danych
Osobowych – spółkę MyOrganiq sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ul. Tysiąclecia 17, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561011, posiadającą NIP: 7792431729 oraz
REGON: 361649637 (dalej: Administrator, Spółka).

Administrator dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem
wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

§ 1 Zakres i sposób przetwarzania danych

 • 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w RODO.
 • 2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika, a ich przetwarzanie następuje w celu udzielenia odpowiedzi
  na zadane przez Użytkowników pytania. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego niezbędne jest
  podanie następujących danych osobowych:
  – Imię i nazwisko,
  –  Numer telefonu,
  –  Adres e-mail.
 • 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu zapisu do usługi „Test Day” przetwarzane są na
  podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika, a ich przetwarzanie następuje w celu
  przedstawienia Użytkownikowi warunków korzystania z usługi oraz ustalenia terminu spotkania w wybranym przez
  Użytkownika Klubie Organic Fitness. W celu skorzystania z formularza zapisu do usługi „Test Day” niezbędne jest
  podanie następujących danych osobowych:
  – Imię i nazwisko,
  – Numer telefonu,
  – Adres e-mail.
 • 4. Zgoda stanowi nadto podstawę przetwarzania w przypadku świadczenia na rzecz Użytkowników usługi „newsletter”. W
  celu dokonania zapisu do niniejszej usługi, konieczne jest podanie adresu e-mail.
 • 5. We wskazanych wyżej przypadkach dane osobowe Użytkowników przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu, dla
  którego zostały zebrane.
 • 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych prowadzonego na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników,
  podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia
  jednak skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
 • 7. Administrator przetwarza dane osobowe również w celu umożliwienia Użytkownikom zawarcia za pośrednictwem
  Serwisu Umowy korzystania z usług Klubu (dalej: Umowa) oraz założenia indywidualnego konta Użytkownika
  umożliwiającego prawidłową realizację Umowy. W takim przypadku Użytkownik podaje następujący zakres danych
  osobowych:
  – Imię nazwisko,
  – Adres e-mail,
  – Numer telefonu komórkowego,
  – Numer PESEL,
  – Adres zamieszkania.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla umożliwienia Użytkownikom zawarcia Umowy oraz jej
  prawidłowej realizacji (w szczególności udostępnienia poszczególnych funkcjonalności takich jak na przykład zapisy
  na zajęcia grupowe poprzez indywidualne konta Użytkowników). Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym
  przypadku na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu zawarcia oraz realizacji Umowy.
 • 8. Dane osobowe przetwarzane są także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest
  dostosowanie strony internetowej organicfitness.pl do potrzeb Użytkowników. W tym przypadku przetwarzanie
  prowadzone jest w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f)
  RODO.
 • 9. W czasie przeglądania strony internetowej organicfitness.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje
  dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów
  dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba
  otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z
  konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i
  statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.
 • 10. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b) podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej,
  c) dostawcy usługi hostingu,
  d) operatorowi systemów płatności on-line – w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności,
  e) podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu obsługi systemu zawierania umów online oraz
  obsługi indywidualnych kont Użytkowników.
 • 11. Administrator przechowuje dane uzyskane za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane tj.:
  a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – najdłużej do chwili wycofania zgody przez
  Użytkownika,
  b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy, z
  uwzględnieniem ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń oraz terminów wynikających z przepisów
  rachunkowych i podatkowych,
  c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do
  czasu wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§ 2 Prawa osób, których dane dotyczą

 • 1. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:
  a) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie
  wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  b) Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są
  dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do
  informacji, takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o odbiorcach lub
  kategoriach odbiorców.
  c) Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej
  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą,
  ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
  oświadczenia.
  d) Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) – podstawa prawna art. 17 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych
  osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z
  następujących okoliczności:
  –  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  –  osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej
  przetwarzania;
  –  osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
  uzasadnione podstawy przetwarzania;
  –  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  –  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie
  Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  –  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których
  mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących
  przypadkach:
  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
  Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  –  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
  osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
  której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
  uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane
  dotyczą.
  f) Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
  nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma
  prawo przesłać te dane osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu
  dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie
  umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawa art. 21 RODO
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej
  szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.
  e) lub
  f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
  osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
  nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.

 • 2. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 powyżej, powinien skontaktować się z Administratorem na
  adres e-mail: ado@organicfitness.pl lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: 884 940 039.

§ 3 Pliki cookies

 • 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 • 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
  internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
  nich dostęp jest operator Serwisu.
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
  internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  o określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach
  reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
  (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
  (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
  czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać
  zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
  automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
  przeglądarki internetowej.
 • 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
  internetowych Serwisu.
 • 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również
  przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies
  wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 • 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam
  dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o
  ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może
  przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
 • 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
  wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
  preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www.

§ 4 Zabezpieczenie danych

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników
przed ingerencją osób trzecich w prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu lub
bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez
opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej organicfitness.pl .